Europees nulvervuilingsplan: In uitvoering

Laatst bijgewerkt op 25 december 2023 door Ecologisch leven

Wist je dat de Europese Commissie een actieplan heeft? Een visie, zo je wilt, voor een continent zonder vervuilde lucht, water en bodem in 2050. Een ambitieus plan, maar is het haalbaar? In dit artikel onderzoeken we de doelen van dit plan en hoe ze bereikt moeten worden als Europa binnen 25 jaar vervuilingvrij wil leven.

Hoe Brexit het milieu beïnvloedt

Waarom is vervuiling een probleem?

Vervuiling is een probleem voor de volksgezondheid dat de afgelopen 100-200 jaar door menselijke activiteiten is veroorzaakt. Het merendeel van de lichamelijke en geestelijke ziekten en vroegtijdige sterfgevallen in de EU betreft vooral jongeren, ouderen en mensen met bepaalde medische aandoeningen, worden veroorzaakt door vervuiling.

Aangezien vervuiling ook een belangrijke oorzaak van biodiversiteitsverlies is, is het behoud van een gifvrij milieu essentieel om de biodiversiteit en ecosystemen te beschermen. Vervuiling vermindert het vermogen van ecosystemen om diensten te verlenen zoals koolstofvastlegging en lucht- en waterzuivering.

In de EU is buiten luchtvervuiling is verantwoordelijk voor ongeveer 400.000 vroegtijdige sterfgevallen (waaronder kanker zoals longkanker), 48.000 gevallen van ischemische hartziekten, 6,5 miljoen gevallen van chronische slaapstoornissen door lawaai en verschillende ziekten die in verband kunnen worden gebracht met zowel lawaai als luchtvervuiling.

De huidige luchtvervuilingscrisis

Wat is het doel?

Het doel van het EU-actieplan voor 2021: "Naar nulvervuiling voor lucht, water en bodem" ziet een wereld (of tenminste een continent) voor zich waar vervuiling zo ver is teruggedrongen dat het niet langer schadelijk is voor de menselijke gezondheid of de natuurlijke omgeving.

Het plan is ambitieus, maar het bevat realistische actiepunten die, als ze worden gehaald, Europa kunnen veranderen in de vervuilingsvrije veilige zone die het wil zijn. Deze doelstellingen zijn ook in lijn met de EU-doelstellingen voor een duurzame toekomst, een circulaire economie en de strijd tegen de klimaatverandering. klimaatverandering.

Doelen voor 2030

Om de 2050-doelstellingen te halen, is er een tijdschema opgesteld voor het aanpakken van de verschillende soorten vervuiling (lucht, bodem en water) en 2030 zal de mijlpaal zijn die zal aantonen of Europa op koers ligt om nulvervuiling te bereiken. De kortetermijndoelen voor 2030 zijn:

  • De kwaliteit van het milieu verbeteren door het verminderen van zwerfvuil en plastic afval op zee (door 50%),
  • De bodemkwaliteit verbeteren door het verlies van voedingsstoffen en het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen te verminderen (door 50%),
  • Het aantal ecosystemen in de EU waar luchtverontreiniging een bedreiging vormt voor de biodiversiteit verminderen (met 25%),
  • Het percentage (30%) mensen dat chronisch last heeft van geluidsoverlast verminderen,
  • De gezondheidseffecten (vroegtijdige sterfgevallen) door luchtvervuiling met meer dan 55% verminderen.

Is biologisch afbreekbaar plastic een mythe?

Tips om microplastics te vermijden

Miljoenen microplastics lekken uit babyflesjes

Grote hoeveelheden plastic worden gevoerd aan boerderijdieren? Wettelijk

Menselijk bloed bevat grote hoeveelheden microplastics

Is de EU op de goede weg om die doelen te bereiken?

De Europese Commissie heeft een verslag over de voortgang van het nulvervuilingsplan in december 2022 (bijgewerkt in maart 2023).

De resultaten van dit verslag zijn gemengd. Uit de gegevens blijkt dat de EU voor sommige doelstellingen goed op weg is om ze tegen 2030 te halen, maar voor andere is er weinig verbetering.

De vervuiling door pesticiden, antimicrobiële stoffen en zwerfvuil in zee neemt af. Er is weinig verandering in geluidshinder, vervuiling door voedingsstoffen en afval.

Met een vermindering van het aantal vroegtijdige sterfgevallen met 45% sinds 2005 is er aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het minimaliseren van de negatieve gezondheidseffecten van luchtverontreiniging. Als de recente trend zich voortzet, is de EU goed op weg om haar doelstelling van 55% minder vroegtijdige sterfgevallen door luchtvervuiling te halen. Lees onze artikel voor meer informatie over het verbeteren van de luchtkwaliteit.

Voorlopige analyse laat zien dat er minder plastic afval in de oceanen is dan voorheen. Dit is positief, maar er zijn volledige en consistente gegevens in de hele EU nodig om erachter te komen of de EU op de goede weg is om haar doelstelling te halen om tegen 2030 het plastic afval met 50% en het microplastic afval met 30% te verminderen.

Tussen 2010 en 2018 was er een geleidelijke toename van de totale hoeveelheid geproduceerd afval, gevolgd door een dramatische afname in 2020 als gevolg van de pandemie.

Sinds 2016 is de productie van gemeentelijk restafval (afval dat niet wordt gerecycled of hergebruikt) stabiel.

De EU zal haar doelstellingen om de totale afvalproductie drastisch terug te dringen en het huishoudelijk restafval met 50% te verminderen, niet halen tenzij de afvalproductie de komende jaren aanzienlijk wordt verminderd.

Concluderend kan worden gesteld dat de EU de meeste doelstellingen voor 2030 kan halen als er extra inspanningen worden geleverd.

De verontreinigingsniveaus zijn echter nog steeds veel te hoog, met over 10% van de jaarlijkse vroegtijdige sterfgevallen in de EU nog steeds toe te schrijven is aan milieuvervuiling.

Dit is voornamelijk te wijten aan luchtvervuiling, hoewel de rol van lawaai en chemische blootstelling waarschijnlijk onderschat wordt. Het percentage vroegtijdige sterfgevallen varieert van 5-6% in Noord-Europa tot 12-24% in Zuid- en Oost-Europa.

In het rapport van de Commissie wordt aangedrongen op een snelle consensus over en goedkeuring van wetgevingsaanbevelingen om gevaarlijke vervuiling te verminderen, en op een betere uitvoering van de huidige maatregelen op lokaal, nationaal en internationaal niveau, zodat ze effectief worden.

Met name wordt geconcludeerd dat de baten van maatregelen voor schone lucht hoger zijn dan de kosten en zullen leiden tot een stijging van het totale BBP. Als de EU alle relevante maatregelen uitvoert die door de Commissie worden aanbevolen, kan het aantal vroegtijdige sterfgevallen als gevolg van luchtverontreiniging in 2030 met 66% zijn gedaald ten opzichte van 2005.

De economische kosten van luchtverontreiniging

Eens te meer blijkt uit het vandaag gepresenteerde bewijsmateriaal dat de voordelen van maatregelen voor schone lucht, schoon water en een schone bodem veel groter zijn dan de investering. Dit is ook wat de burgers willen, want meer dan 80% maken zich zorgen over de gezondheids- en milieuproblemen die worden veroorzaakt door vervuiling.

Executive Vice-President voor de Europese Green Deal, Frans Timmermans

Het rapport benadrukt ook het belang van het bevorderen van internationale initiatieven en het ondersteunen van derdewereldlanden bij hun inspanningen om vervuiling tegen te gaan.

Duurzaamheid is de toekomst en rapporten als deze laten zien dat er duurzame investerings- en zakelijke mogelijkheden zijn in de sector.

Als je een persoonlijk standpunt wilt innemen in de strijd tegen vervuiling, kun je beginnen met je ecologische voetafdruk verkleinen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laat het onderstaande veld leeg!

Dit vind je misschien ook leuk