Een foto van luchtvervuiling

Gids voor de luchtvervuilingscrisis

Laatst bijgewerkt op 14 mei 2024 door Ecologisch leven

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie ademt 99% van de wereldbevolking lucht in met hoge concentraties verontreinigende stoffen. De ergste blootstelling komt voor in lage- en middeninkomenslanden. De verontreinigingsniveaus in landen met een hoog inkomen overschrijden echter nog steeds de richtlijnen. Helaas, de oorlog in Oekraïne heeft geleid tot een toename van de luchtvervuiling in de regio.

Het Europees Milieuagentschap heeft verklaarde dat ondanks een daling van het aantal sterfgevallen als gevolg van luchtvervuiling in de afgelopen jaren, het nog steeds het grootste milieurisico voor de gezondheid in Europa is.

Bij Ecologica.life zijn we natuurlijk van mening dat dit een onacceptabel niveau van vervuiling is voor ons en al het leven om ons heen om in te ademen, en we hopen dat jij er net zo over denkt.

We bespreken de huidige luchtvervuilingscrisis, de gevolgen ervan en wat we kunnen doen om de situatie te verbeteren.

Wat is luchtverontreiniging?

Luchtvervuiling is vervuiling van het binnen- of buitenmilieu door een chemische, fysische of biologische stof die de natuurlijke kenmerken van de atmosfeer wijzigt.

Wereldgezondheidsorganisatie

Er zijn twee soorten luchtvervuiling: huishoudelijke vervuiling (binnenshuis) en omgevingsvervuiling (buitenshuis).

De meeste luchtvervuiling binnenshuis is afkomstig van bronnen die gassen of deeltjes uitstoten. Luchtverfrissers en bouwmaterialen, tweedehands tabaksrook en houtkachels verontreinigende stoffen vrijkomen.

Sommige verontreinigende stoffen in de binnenlucht bestaan al heel lang. Ze zijn echter vaak verzwakt door buitenlucht die het huis binnensijpelt. De energie-efficiëntere huizen van vandaag laten minder buitenlucht binnen.

Hoe wordt luchtvervuiling gemeten?

Verschillende landen meten de luchtkwaliteit op verschillende manieren. De VS gebruiken de Air Quality Index (AQI), terwijl Europa de European Air Quality Index gebruikt.

Tabel met de luchtkwaliteitsindex (AQI)
Luchtkwaliteitsindex (AQI) Bron: Airnow.gov

Beide indices volgen ruwweg dezelfde verontreinigende stoffen, met als belangrijkste verschil de gebruikte schalen: de AQI gaat tot 500, terwijl de European Air Quality Index tot boven de 1000 kan gaan. Deze luchtkwaliteitsindices meten de concentratie van belangrijke verontreinigende stoffen zoals:

Ozon op grondniveau

Je hebt vast wel eens gehoord van het gas ozon, dat zich in de bovenste atmosfeer van de aarde bevindt. De ozonlaag is nuttig omdat het beschermt mensen tegen de gevaarlijke zonnestralen.

Ozon op grondniveau is echter schadelijk voor de menselijke gezondheid. Het kan het centrale zenuwstelsel beschadigen, ademhalingsproblemen en cardiovasculaire problemen veroorzaken en kan nadelige effecten hebben op de voortplanting en ontwikkeling. In 2020, 24.000 mensen in de EU voortijdig gestorven door blootstelling aan ozon.

Ozon op leefniveau wordt gevormd wanneer bepaalde chemische stoffen (zoals stikstofdioxide, koolmonoxide en methaan) in wisselwerking staan met zonlicht. Deze chemische stoffen komen onder andere voor in industriële installaties, uitlaatgassen van voertuigen en benzinedampen. De kans op ozonvervuiling is groter tijdens de warmere maanden.

Koolmonoxide

Dit gas ontstaat door de onvolledige verbranding van aardgas of andere koolstofhoudende materialen. Hieronder vallen fabrieksemissies, branden, slecht functionerende verwarmingssystemen en uitlaatgassen.

Zwaveldioxide

Dit is een kleurloos gas met een doordringende, irriterende geur. Het wordt geproduceerd door het smelten van zwavelhoudende minerale ertsen en de verbranding van fossiele brandstoffen. Vulkaanuitbarstingen kunnen een belangrijke natuurlijke bron van zwaveldioxide-emissies zijn.

Stikstofdioxide

De verbranding van fossiele brandstoffen (kolen, gas en olie), vooral in auto's, is de grootste bron van stikstofdioxide door menselijke activiteiten. In 2020 leidde stikstofdioxidevervuiling tot 49.000 voortijdige data in de EU.

Zwevende deeltjes of aërosolen

Diagram met de grootte van deeltjes 2,5 en 10 in vergelijking met een menselijke haar en fijn strandzand.
Hier kun je zien hoe klein PM2.5 en PM10 zijn.

Zwevende deeltjes worden meestal onderverdeeld in twee soorten: Deeltjes met een diameter kleiner dan 2,5 micrometer (PM2.5) en deeltjes kleiner dan 10 micrometer (PM10). Geschat wordt dat in 2020 minstens 238.000 mensen vroegtijdig overleden in de EU als gevolg van PM2.5 blootstelling.

Bouwplaatsen, schoorstenen, uitlaatgassen van auto's, bosbranden, vulkanen, zandstormen en vele andere plaatsen brengen deze deeltjes in de lucht. Deze deeltjes kunnen ook ontstaan door chemische reacties in de atmosfeer.

Als je meer wilt weten over deze verontreinigende stoffen en hoe ze het lichaam beïnvloeden, kun je het volgende lezen AQI brochure.

Oorzaken van buitenluchtvervuiling.

Luchtvervuiling heeft verschillende bronnen en is contextspecifiek. Voertuigen, elektriciteitsopwekking, landbouw/afvalverbranding, industrie en huishoudelijke energie om te koken en te verwarmen zijn de belangrijkste bronnen van buitenluchtvervuiling.

Lage- en middeninkomenslanden hebben minder beleid op het gebied van luchtvervuiling, wat een van de redenen is waarom ze slechtere AQI's hebben dan hogere-inkomenslanden.

Voor landen met hogere inkomens, bijvoorbeeld in Europawas de belangrijkste bron van fijn stof (40-60%) die in 2020 vrijkwam het verwarmen van gebouwen met vaste brandstoffen. De landbouw was verantwoordelijk voor bijna alle (94%) ammoniakemissies en 56% methaanemissies. Wegvervoer, landbouw en industrie waren de belangrijkste bronnen van stikstofoxiden.

Effecten van luchtverontreiniging

Menselijke gezondheid

De WHO schat dat zowel buiten- als binnenluchtvervuiling jaarlijks verantwoordelijk zijn voor 7 miljoen vroegtijdige sterfgevallen wereldwijd. Luchtvervuiling veroorzaakte naar schatting 4,2 miljoen vroegtijdige sterfgevallen wereldwijd in 2016. Dit was voornamelijk te wijten aan de verbranding van vaste brandstoffen (hout, dierlijke mest, houtskool, enz.) in inefficiënte en sterk vervuilende fornuizen, wat leidt tot de ontwikkeling van ademhalings- en hart- en vaatziekten, evenals kanker.

Van zwevende deeltjes is aangetoond dat ze een reeks gezondheidsproblemen veroorzaken. Het is aangetroffen in onaanvaardbare hoeveelheden in zowel stedelijke als landelijke gebieden over de hele wereld.

Het is aangetoond dat fijnstof de risico op beroertes, hartaandoeningen, longkanker en acute en chronische aandoeningen aan de luchtwegen.

Buitenluchtvervuiling treft mensen in lage- en middeninkomenslanden onevenredig hard. Van de 4,2 miljoen vroegtijdige sterfgevallen in 2016, 91% deed zich voor in lage- en middeninkomenslanden, waarbij Zuidoost-Azië en het westelijk deel van de Stille Oceaan de grootste last droegen.

Luchtvervuiling veroorzaakt niet alleen vroegtijdige sterfte en een slechte gezondheid, maar heeft ook een aanzienlijk effect op de volksgezondheid. financiële gevolgen voor de gezondheidszorg.

In 30 Europese landen bijvoorbeeld is de blootstelling aan PM2.5 werd geassocieerd met 175.702 jaar geleefd met een handicap (YLD) als gevolg van chronische obstructieve longziekte (COPD) in 2019.

De omgeving

Het wereldwijde klimaat en ecosystemen zijn nauw verbonden met de luchtkwaliteit. Veel van de factoren die bijdragen aan luchtvervuiling, zoals de verbranding van fossiele brandstoffen, zijn ook bronnen van uitstoot van broeikasgassen (zoals kooldioxide, lachgas en methaan).

Beleid om luchtverontreiniging tot een minimum te beperken is daarom een win-win strategie voor zowel het milieu als de gezondheid, en draagt bij aan klimaatverandering mitigatie op korte en lange termijn en tegelijkertijd de ziektelast veroorzaakt door luchtverontreinigende stoffen te verminderen.

Luchtvervuiling kan verschillende milieuproblemen veroorzaken:

  • Zure regen -regenval die zo zuur is dat het milieuschade veroorzaakt, vooral aan bossen en meren.
  • Eutrofiëring - een proces dat een overgroei van algen en planten in meren veroorzaakt, wat leidt tot de dood van lokale vissen en wilde dieren.
  • Haze - waar stof, rook en andere droge deeltjes het zicht en de helderheid van de lucht verminderen.
  • Schade aan ecosystemen - Blootstelling aan luchtverontreinigende stoffen kan wilde dieren vergiftigen door verstoring van de endocriene functie, orgaanschade, verhoogde vatbaarheid voor ziekten, verminderd voortplantingssucces en sterfte. Volgens EER-analysewerd 59% van de beboste gebieden in de EU blootgesteld aan gevaarlijke niveaus van ozon op leefniveau in 2020.
  • Afbraak van ozon in de stratosfeer - De afbraak van ozon in de bovenste atmosfeer kan leiden tot verhoogde niveaus van ultraviolette straling op grondniveau. Dit kan het risico op kanker verhogen, het immuunsysteem verzwakken en ecosystemen en de landbouwproductiviteit aantasten.
  • Schade aan gewassen en bossen - Luchtvervuiling halveert tarwe en rijst opbrengsten. In 2019 leden 35 Europese landen economische verliezen ter waarde van 1,4 miljard euro door de impact van ozon op de tarweopbrengst, waarbij Frankrijk, Duitsland, Polen en Turkije de grootste verliezen leden.

Hoe luchtvervuiling verminderen?

Koken met open vuur of inefficiënte kachels Het gebruik van kerosine, biomassa (hout, dierlijke mest en afval van gewassen) of steenkool draagt in grote mate bij tot de vervuiling binnenshuis. Naar schatting 2,4 miljard mensen (ongeveer een derde van de wereldbevolking) koken met deze methoden.

De WHO biedt richtlijnen voor wat wordt beschouwd als de beste praktijk voor het verbranden van brandstof in huishoudens. De WHO benadrukt dat het belangrijk is om geen onbewerkte kolen en kerosine te gebruiken als brandstof voor het huishouden.

Ventileer je huis goed en open meer ramen op heldere dagen om de luchtkwaliteit binnenshuis te verbeteren. Indien mogelijk, gebruik geen houtkachels en open haarden. Buiten roken in plaats van binnen vermindert ook de blootstelling aan meeroken voor rokers en hun familie, waardoor het risico op longaandoeningen afneemt.

Vervuiling in de buitenlucht is voor individuen moeilijker te controleren. Op korte termijn kunnen we dingen doen zoals transport gebruiken dat minder luchtvervuiling veroorzaakt. Maar echte verandering kan alleen komen door gecoördineerde inspanningen van beleidsmakers op lokaal, nationaal en regionaal niveau, wiens beleid sectoren als landbouw, stadsplanning, afvalbeheer, energie en transport kan beïnvloeden.

De eerste stap in het verbeteren van de buitenluchtkwaliteit is het meten ervan. Europa en Noord-Amerika zijn hier erg goed in, maar overheden in Afrika, Centraal-Azië en Latijns-Amerika moeten de meting van de luchtkwaliteit verbeteren.

Goedkope luchtkwaliteitsmonitoren zijn relatief eenvoudig in te zetten en overheden in deze gebieden moeten wetgeving aannemen die monitoring wettelijk verplicht stelt en tegelijkertijd investeren in de bestaande infrastructuur om dit te doen.

Als je de luchtvervuiling in jouw omgeving wilt verminderen, kun je proberen actief betrokken te raken bij de lokale wetgeving. Daarnaast kun je proberen om je koolstofvoetafdruk verminderen.

Wat wordt er gedaan in Europa?

De EU geeft het goede voorbeeld door de oorzaken van luchtvervuiling aan te pakken. In de EU is het aantal vroegtijdige sterfgevallen als gevolg van PM2.5 blootstelling geplaatst door 45% tussen 2005 en 2020.

De Europese Commissie een herziening voorgesteld van de richtlijn betreffende de luchtkwaliteit in oktober 2022, met onder meer strengere verontreinigingsdrempels, een verbeterd recht op schone lucht (mogelijk met inbegrip van bepalingen op grond waarvan burgers schadevergoeding kunnen eisen voor gezondheidsschade als gevolg van luchtverontreiniging), strengere regels voor de bewaking van de luchtkwaliteit en betere voorlichting van het publiek.

Als de huidige trends doorzetten, zal de EU naar verwachting voldoen aan de Actieplan voor nulvervuiling doelstelling om het aantal vroegtijdige sterfgevallen door luchtvervuiling tegen 2030 met 55-66% te verminderen ten opzichte van 2005, wat leidt tot een algehele groei van het BBP, waarbij de baten van beleid voor schone lucht opwegen tegen de kosten.

Er zullen echter extra inspanningen nodig zijn om de visie van nulvervuiling voor 2050 te bereiken, die inhoudt dat de luchtvervuiling moet worden teruggebracht tot niveaus die niet langer als schadelijk voor de menselijke gezondheid worden beschouwd.

Voorbeelden van succesvol beleid zijn te vinden op de Website WHO. Zorg er dus voor dat je druk uitoefent op je lokale politici om wetten aan te nemen die onze luchtkwaliteit en ons milieu op de eerste plaats zetten.

Hoe controleer je de luchtvervuiling in jouw omgeving

Er zijn verschillende websites waar je de luchtkwaliteit in jouw omgeving kunt controleren. De wereldwijde luchtkwaliteitsindex website biedt realtime informatie over de luchtkwaliteit over de hele wereld. U kunt ook toegang krijgen tot de Europese luchtkwaliteitsindex.

Er is veel luchtvervuiling in mijn omgeving, wat moet ik doen?

Als de lucht in jouw gebied slecht scoort op de AQI, probeer dan minder tijd buiten door te brengen. Als je toch naar buiten gaat, proberen te verminderen Langdurige lichaamsbeweging (lichte of matige lichaamsbeweging gedurende enkele uren) en zware lichaamsbeweging (lichaamsbeweging waarbij je hard moet ademen). Je kunt bijvoorbeeld joggen vervangen door wandelen.

Als je last hebt van ongewoon hoesten, ongemak op de borst, piepende ademhaling of ongewone vermoeidheid, moet je je activiteitenniveau verlagen.

Wie loopt het meeste risico?

  • Mensen met longaandoeningen, zoals astma, chronische bronchitis en emfyseem.
  • Kinderen.
  • Oudere volwassenen.
  • Mensen met hartaandoeningen.

Wat vinden jullie van dit artikel? Heb je ideeën voor andere onderwerpen die we zouden moeten behandelen? Laat ons een suggestieWe waarderen alle feedback die we krijgen!

Dit vind je misschien ook leuk